شورای شهرستان بانه

IMG_20160410_142711

لقمان رحیم پور

عضو شورای شهر کانی سور

رئیس شورای اسلامی شهرستان بانه به مدت ۲سال

مدرک کارشناسی ارشد مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی

شاغل در آموزش وپرورش بانه به عنوان دبیر تربیت بدنی