شورای شهرستان دیواندره

photo_2016-05-07_07-57-38

ریاست شورای شهرستان دیواندره به مدت ۳سال پیاپی

عضوشورای اسلامی شهرستان دیواندره دوره چهارم

عضوشورای اموزش و پرورش شهرستان دیواندره از سال ۹۲تاکنون

عضوکمیسیون نظارت بر بازار و اصناف شهرستان دیواندره به مدت ۳سال

عضو انجمن نظارت بر نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان از سال ۹۲تاکنون

عضو انجمن نظارت بر تشکیل و فعالیت سمن ها و انجمن هاو NGOهای شهرستان به مدت ۳سال

شورای شهرستان نمونه و فعال در بین سایر شهرستانهای استان در دو سال گذشته با تایید شورای استان

عضو هیات موسس تعاونی توسعه و عمران شهرستان دیواندره

دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری

رییس هیات زورخانه ای و پهلوانی شهر زرینه و بخش کرفتو از سال ۹۰تاکنون

عضو شورای اسلامی شهرزرینه اوباتو(نگین برفی ایران) دوره چهارم

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر زرینه به مدت ۲سال