شورای شهرستان سقز

اسعد شاهی

عضو شورای اسلامی استان کردستان

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان سقز

عضو شورای اسلامی شهر سقز

میزان تحصیلات : کارشناس مهندسی فضای سبز

کارشناس ناظر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان سقز

کارشناس ارزیاب بانک کشاورزی

ناظر جهاد کشاورزی

رییس هأیت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان

بازرس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی