شورای شهر سنندج

pic mr majidi

آرام مجیدی

رئیس شورای اسلامی شهرستان سنندج

عضو شورای شهر(سه دوره)

عضو شورای شهرستان(سه دوره)

عضو شورای استان(یک دوره)

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

آموزگار دبستانهای منطقه ی سرو آباد

دبیر ادبیات مدارس راهنمایی منطقه ی سرو آباد

دبیر ادبیات دبیرستان مناطق سروآباد و کلاترزان

معاون مجتمع آموزشی

مدیر مجتمع آموزشی

عضو مجمع خیرین مدرسه ساز

عضو شوراهای آموزش وپرورش

عضو هیئت مدیره تعاونی مختلف