شورای شهرستان قروه

علی اکبر عبدالملکی

عضو شورای اسلامی استان کردستان

رییس شورای اسلامی شهرستان قروه

عضو شورای اسلامی شهر قروه

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی