معرفی اعضای شورای اسلامی استان کردستان

بدبیوسیله اسامی اعضای انتخابی شورای اسلامی استان به شرح زیر برای اطلاع اهالی استان کردستان اعلام می گردد.

۱- خانم زهرا آوجیان- رئیس شورای اسلامی استان کردستان

۲- آقای مظفر صفر زاده- نایب رئیس شورای اسلامی استان کردستان

۳- آقای محمد محمدی بلبان آباد- دبیر و نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها

۴- آقای سید علی بار خدا- دبیر شورای اسلامی استان کردستان

۵- آقای احمد چوپانی- عضو و نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها

۶- آقای فرزاد اختر کاوان- سخنگوی شورا

۷- آقای بهزاد نگهداری- عضو شورای اسلامی استان کردستان

۸-   آقای ابو بکر درویشی- عضو شورای اسلامی استان کردستان

۹- آقای  اسعد شاهی- عضو شورای اسلامی استان کردستان

۱۰- آقای علی اکبر عبدالملکی- عضو شورای اسلامی استان کردستان