آقای ابو بکر درویشی

ابوبکر درویشی

ابوبکر درویشی

عضو شورای اسلامی استان کردستان

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان بانه

عضو شورای اسلامی بخش ننور بانه دوره چهارم

رییس شورای توانبخشی بهزیستی بانه

رییس شورای اسلامی خوری آباد دور دوره های اول و سوم

رییس هیأت مدیره تعاونی تراکتورداران بانه (۶ سال)

عضو هیأت نظارت بر تشکلهای شهرستان

عضو هیأت اجرایی انتخابات بخش ننور

بازرس هیأت نظارت انتخابات بخش ننور

رییس شورای اسلامی بخش ننور در دوره سوم (۴سال)

رییس انجمن میراث فرهنگی روستا (۶ سال)

عضو مجمع خیرین مدرسه ساز و انجمن احیای زکات بخش ننور

عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بانه

میزان تحصیلات : دیپلم