محمد کرمی

 عضو شورای اسلامی استان کردستان

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان سقز

عضو شورای اسلامی شهر سقز

میزان تحصیلات : دکتری مدیریت آموزشی