آقای سید علی بار خدا

علی بارخدا

سید علی بارخدا

دبیر شورای اسلامی استان کردستان

رییس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای استان در هیئت حل اختلاف شوراهای استان

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان مریوان

عضو شورای اسلامی بخش خاومیرآباد مریوان

میزان تحصیلات: دیپلم هنرستان