آقای علی اکبر عبدالملکی

علی اکبر عبدالملکی

علی اکبر عبدالملکی

عضو شورای اسلامی استان کردستان

رییس شورای اسلامی شهرستان قروه

عضو شورای اسلامی شهر قروه

میزان تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی