آقای فرزاد اختر کاوان

فرزاد اختر کاوان

فرزاد اختر کاوان

میزان تحصیلات :

لیسانس عمران

دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی

رزومه کاری :

سخنگوی شورای اسلامی استان کردستان

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان سروآباد

رییس کمیسیون توسعه،عمران و خدمات شهری و روستایی

عضو شورای بخش مرکزی شهرستان سروآباد

عضو هیات حل اختلاف شهرستان مریوان

مدیر عامل شرکت فنی مهندسی دیلان ابراه غرب

مدیر عامل تعاونی دهیاران شهرستان سروآباد

عضو سازمان نظام مهندسی استان کردستان

ناظر نظام فنی روستایی شهرستان سروآباد