آقای مظفر صفر زاده

مظفر صفر زاده

مظفر صفرزاده

نایب رئیس شورای اسلامی استان کردستان

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان بیجار

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان کردستان

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی بیجار

میزان تحصیلات : دیپلم حسابداری