ابوبکر درویشی

ابوبکر درویشی

رییس شورای اسلامی استان کردستان

عضو شورای اسلامی استان در دوره چهارم

نائب رییس شورای اسلامی استان کردستان در سال ۹۲

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان بانه

رییس شورای اسلامی شهرستان بانه (۱ سال )

نائب رییس شورای اسلامی شهرستانبانه در دوره سوم و چهارم ( ۲ سال)

عضو شورای اسلامی بخش ننور بانه دوره چهارم

رییس شورای توانبخشی بهزیستی بانه

رییس شورای اسلامی خوری آباد در دوره های اول و سوم و چهارم

رییس هیأت مدیره و عضو هیأت مؤسس شرکت تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه

رییس هیأت مدیره تعاونی تراکتورداران بانه (۹ سال)

عضو هیأت نظارت بر تشکلهای شهرستان بانه

عضو هیأت اجرایی انتخابات بخش ننور شهرستان بانه

بازرس هیأت نظارت انتخابات بخش ننور شهرستان بانه

رییس شورای اسلامی بخش ننور در دوره سوم و چهارم (۶ سال)

رییس انجمن میراث فرهنگی روستا (۶ سال)

عضو مجمع خیرین مدرسه ساز و انجمن احیای زکات بخش ننور شهرستان بانه

عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بانه

میزان تحصیلات : دیپلم