امیر وزیری

امیر وزیری

عضو و منشی شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای اسلامی شهرستان سروآباد

عضو شورای اسلامی شهر سروآباد

میزان تحصیلات :

رزومه کاری :