بهروز محمدی

 

نائب رئیس شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای اسلامی شهرستان دهگلان

عضو شورای اسلامی شهر بلبان آباد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد علوم اجتماعی