خانم زهرا آوجیان

زهرا آوجیان

زهرا آوجیان

رییس شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای اسلامی شهرستان سنندج

عضو شورای اسلامی شهر سنندج

رییس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر سنندج (۳ سال)

میزان تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک

رزومه کاری:

اطلاعات تماس: ۳۳۱۶۰۵۱۷

فاکس:۳۳۱۶۰۵۱۳