مهدی فیضی

عضو شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای اسلامی شهرستان بیجار

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی استان کردستان

عضو شورای اسلامی شهر یاسوکند

میزان تحصیلات : کارشناسی

دبیر آموزش و پرورش با ۲۸ سال سابقه خدمت

رییس اداره آموزش و پرورش منطقه کرانی

معاون آموزشی شبانه روزی

مدیر آموزشگاه شبانه روزی شهید باهنر

سرپرست مدارس شبانه روزی

مربی پرورشی

عضو شورای قرآن شهرستان بیجار

عضو شورای مداحان شهرستان بیجار

مداح و قاری قرآن و دارای مقامات متعدد در مسابقات قرآنی