هه لاله امینی

عضو شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای استان در شورای عالی استانها

عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان مریوان

عضو شورای اسلامی شهر مریوان

میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری ادبیات