پرستو شکری

عضو و سخنگو شورای اسلامی استان کردستان

عضو شورای اسلامی شهرستان قروه

عضو شورای اسلامی شهر قروه

میزان تحصیلات : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)