یوسف اسدی


عضو شورای اسلامی استان کردستان

نماینده شورای اسلامی استان کردستان در شورای عالی استانها

نماینده شورای اسلامی شهرستان سنندج

عضو شورای اسلامی شهر سنندج

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد ادبیات

رزومه کاری: