کمیسیون ها

اعضای کمیسیون های سه گانه شورای اسلامی استان کرستان در دوره چهارم سال ۹۲

کمیسیون توسعه ، عمران و خدمات شهری و روستایی:

–         آقای فرزاد اختر کاوان   (رییس کمیسیون  )

          آقای اسعد شاهی (نائب رییس)

          آقایان محمد محمدی بلبان آباد ، ابوبکر درویشی ، احمد چوپانی ، سید علی بارخدا ،علی اکبر عبدالملکی ،بهزاد نگهداری ، و مظفر صفر زاده و خانم زهرا آوجیان  (اعضای کمیسیون)

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

–         آقای سید علی بارخدا (رییس کمیسیون)

          آقای محمد محمدی بلبان آباد (نائب رییس)

          آقایان احمد چوپانی ،اسعد شاهی، علی اکبر عبدالملکی ،فرزاد اختر کاوان ، بهزاد نگهداری،مظفر صفرزاده، ابوبکر درویشی و خانم زهرا آوجیان (اعضای کمیسیون)

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

–         آقای مظفر صفر زاده (رییس کمیسیون)

          آقای اسعد شاهی(نائب رییس)

          آقایان فرزاد اختر کاوان ، ابوبکر درویشی ، احمد چوپانی آلتون ، محمد محمدی بلبان آباد ، علی اکبر عبدالملکی ، سید علی بارخدا ، بهزاد نگهداری و خانم زهرا آوجیان (اعضای کمیسیون)