بازدید اعضای شورای اسلامی استان کردستان از سرای سالمندان سنندج
بازدید از سرای سالمندان سنندج توسط اعضای شورای اسلامی استان کردستان

بازدید اعضای شورای اسلامی استان کردستان از سرای سالمندان سنندج

بازدید اعضاء و پرسنل دبیرخانه شورای اسلامی استان از سرای سالمندان سنندج